Pt. Reyes Station Inn

11591 Shoreline Hwy
Point Reyes Station, CA 94956
(415) 663-9372